مدیران شرکت ما

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا نصرت


نائب رئیس هیئت مدیره

محمد واعظی


عضو هیئت مدیره و معاون فنی

مدیر عامل

سیامک روحانی


فارسی