عضویت در مجامع علمی

 1. عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
 2. عضویت در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان
 3. عضویت در انجمن شرکت‌های دانش بنیان
 4. عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
 5. عضویت مدیرعامل شرکت در شورای راهبردی باشگاه مدیران و مشاوران
 6. عضویت مدیرعامل شرکت در کمیته شبکه‌سازی ذیل کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی استان اصفهان
 7. عضویت مدیرعامل در کمیته کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی استان اصفهان
 8. عضویت مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان
 9. عضویت رئیس هیئت مدیره شرکت در هیئت مدیره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
 10. عضویت مدیرعامل شرکت در شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی
 11. عضویت مدیرعامل شرکت در انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین
 12. عضویت مدیرعامل شرکت در کمینه زنان در مهندسی انجمن IEEE شاخه ایران
 13. عضویت مؤسسان شرکت در بنیاد علمی نخبگان
فارسی