سطح سنج آلتراسونیک

از مهمترین مواردی که در بحث کنترل فرآیندها در تمامی کارخانجات صنعتی مطرح است، کنترل سطح مایعات درون مخازن است. در حال حاضر اغلب صنایع موجود در کشور از سیستم‌های اندازه‌گیری سطح قدیمی و ناکارآمد نظیر استفاده از شناورها، خط‌کش و روش‌های چشمی استفاده می‌کنند. از جدیدترین روش‌های اندازه‌گیری سطح مخازن در دنیا برای مایعات غیر سوختی، استفاده از دستگاه‌های‎ آلتراسونیک است.

فارسی